Kohēzijas fonda projekti

 

Efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana uzņēmuma AS Energofirma "JAUDA" ražotnē.


Projekta Nr.: 4.1.1.0/17/A/011
Projekta kopējās izmaksas: 610 612.87 EUR
Līgums ar CFLA par projekta realizāciju noslēgts: 05.02.2018 

Projekta mērķis: Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu uzņēmuma ASEnergofirma "JAUDA" ražotnē, aizstājot esošo  ražošanas tehnoloģikso iekārtu ar energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu, un veicot atbilstošus pasākumus ražošanas ēkas energoefektivātes paaugstināšanai.

Ar KF līdzfinansējumu plānots energoefektīvas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegāde, kas aizstāj esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu- CNC paneļu locīšanas iekārtas ar manipulatoru iegāde, uzstādīšana un ieregulēšana.Kā arī ēkas energoefektivitāti paaugstinošu atajunošanas darbu veikšana- ražošanas ēkas jumta siltinšanu.

Projekta rezultātā tiks sasniegti sekojoši rādītāji:
1. Plānotais enerģijas ieataupījums pēc energoefektivitātes paausgstināšanas pasākumu īstenošanas ir 52.32 procenti gadā.
2. Pānotais siltumenerģijas patēriņš ēkas apkurei pēc energoefektivitātes paaugstinšanas pasākuma īstenošanas ir 98.53 kWh/m2 gadā.