Kompetences centrs

 

Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:
• Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
• Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
• Viedā enerģētika un transports.

Projekts tiek īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

Projekta mērķis ir izpētīt, izvērtēt un izgatavot patērētāja lietošanai ērtus, ekspluatācijā drošus un no dizaina viedokļa pieņemamu elektrosadaļņu prototipus. Paredzams, ka pēc projekta realizācijas prototipus būs iespējams ļoti īsā laikā ieviest ražošanā, nodrošinot patērētājus ar konkurētspējīgiem un kvalitatīviem produktiem.

 


 

Projekts noslēdzies 31.06.2017
Projekta rezultātā sasniegts: Gūts apstiprinājums ka ir izvēlēti atbilstoši sadaļņu gabarītizmēri un pielietotie materiāli.
Izstrādāta un sagatavota dokumentācija sadaļņu sērijveida izgatavošanai.
Iegūtie materiāli turpmāk var tikt izmantoti mārketinga nolūkos